ALGEMENE VOORWAARDEN PROEFRIT

§ 1 Rijbewijs

Hiermee verklaar ik in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs volgens de Europese klasse A, B of AM. Ik ga ermee akkoord dat mijn rijbewijs vóór een testrit aan te leveren aan een van de Ecruiser Twente werknemers.

§ 2 Identiteitscontrole

Verder ga ik ermee akkoord dat een Ecruiser Twente medewerker voor de identiteitscontrole een foto mag nemen van mijn rijbewijs. Indien gewenst, wordt deze foto na een correcte teruggave van de  scooter gewist.

§ 3 Gebruik van de elektrische scooter / ebike

Voorts verklaar ik de scooter met zorg te zullen behandelen, deze niet aan derden te zullen afstaan en mijzelf aan de Nederlandse verkeersregels te zullen houden.

§ 4 Aansprakelijkheid van de testrijder

  1. Ik ben aansprakelijk voor alle met opzet berokkende schade (met inbegrip van vallen, verlies en inbeslagnames), die is ontstaan in de periode dat de Ecruiser scooter aan mij ter beschikking is gesteld, d.w.z. tussen het tijdstip van aanname en teruggave van de Elektrische scooter of e bike.

  2. Ik ben niet aansprakelijk als schade optreedt bij een normaal gebruik. Voor het overige is de aansprakelijkheid beperkt tot schade, die door de gesloten voertuigverzekering niet wordt gedekt.

  3. Ik zal Ecruiser Twente en de medewerkers niet aansprakelijk houden voor schade die voortvloeit uit de schending van wetten, vorderingen en andere voorschriften die verband houden met het gebruik van het voertuig. Hetzelfde geldt voor aanspraken van derden ten gevolge van ongevallen, indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van Ecruiser Twente de schade niet dekt.

§ 5 Aansprakelijkheid van Ecruiser Twente

  1. Elke aansprakelijkheid van Ecruiser en haar medewerkers door de schending van zijn contractueel overeengekomen plichten is beperkt tot gevallen van grove nalatigheid of opzet. Indien Ecruiser Twente of een medewerker op basis van een wettelijke bepaling schade moet compenseren die ten gevolge van nalatigheid zijdens Ecruiser Twente of een medewerker werd veroorzaakt, is Ecruiser Twente beperkt aansprakelijk: de aansprakelijkheid bestaat enkel bij schending van contractuele plichten, zoals plichten die inhoud en doel van de testovereenkomst opleggen of plichten waarvan de naleving de goede uitvoering van de overeenkomst juist mogelijk maakt en de gebruiker erop mag vertrouwen, dat deze plichten door Ecruiser Twente worden nageleefd. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot voorzienbare schade.

  2. Voor zover de aansprakelijkheid van Ecruiser Twente is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger, diens agent en het personeel van Ecruiser Twente.

  3. Aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen zoals vermeld in punt 1 en 2 gelden niet voor aansprakelijkheden die voortvloeien uit bedrog van Ecruiser Twente. Voorts gelden vorenbedoelde beperkingen en uitsluitingen niet bij aansprakelijkheid voor gegarandeerde fabricagekenmerken, voor aansprakelijkheid zoals vermeld in de Nederlandse wet voor productaansprakelijkheid en voor schade ontstaan in geval van dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid.

§ 6 Teruggave van de gekochte artikel

Ik ben verplicht de scooter of e bike aan het einde van de testrit op de afgesproken tijd en plaats terug te geven. Als ik de afgesproken tijd overschrijdt zonder hierover vooraf afspraak met de Ecruiser Twente medewerker te hebben gehouden, moet ik de kosten dragen die door deze nalatigheid aan Ecruiser Twente of een medewerker zijn ontstaan.
 

§ 7 Verzuim protocol Indien u plots verhinderd raakt en uw gemaakte afspraak kan daarom niet doorgaan? Laat dit ons dat minimaal 24uur van te voren weten Indien u zich niet 24uur van te voren afmeld voor de gemaakte proefrit is E-si scooter genoodzaakt een boete bedrag in rekening te brengen. Dit bedrag word bepaald door de door Ecruiser Twente gemaakte onkosten.

§ 8 Gegevensbescherming

Ik verklaar me ermee akkoord, dat Ecruiser Twente mijn gegevens (voor- en achternaam, e-mailadres) bewaart en mij mag contacteren voor reclame- en productinformatiedoeleinden via telefoon of e-mail. Ik ben mij ervan bewust, dat ik deze inwilliging op ieder moment door middel van een e-mail aan info@Ecruisertwente.nl kan herroepen.