HEEFT U EEN VRAAG?

Is je scooter of fiets defect? Wij lossen het voor je op!

Niet tevreden?
Mail onze klantenservice, stuur een email naar info@esi-scooter.nl. of vul het onderstaande formulier in.

Vermeld dan wel duidelijk uw ordernummer.
We helpen je graag verder met het vinden van de juiste oplossing.

Je hebt standaard 1 jaar garantie op de Ecruiser scooters.
Omschrijving garantie: Eerste kalenderjaar 100% garantie. 
De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd te hebben aan te brengen aan de standaard door Ecruiser v.o.f geleverde uitvoering van de elektrische Ecruiser scooter of het gekocht hebben en gebruiken voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

KLACHTEN

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@esi-scooter.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 16: Garantie

1.       Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van een kalenderjaar na ontvangst van het verkochte door koper. 

2.       De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 

3.       De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 

4.       Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 
5.       Geconstateerde waterschade op elektronische delen, vallen niet onder de garantie. E-si scooter Maakt iedere elektrische scooter spatwaterdicht en is dus niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen waterschade aan het door E-si scooter geleverde elektrisch product..


Artikel 16.1: Voorschriften/voorwaarden garantie.
 
   1. Stalling voorschrift. Het door E-si scooter geleverde product dient zoveel mogelijk op een droge plaats gestald te worden. Indien dit niet mogelijk is dient u het product zodanig af te dekken (d.m.v. een regenhoes o.i.d.) zodat deze weinig tot geen water op vangt. Dit voorkomt eventuele, onnodige, elektrische storingen en of mankementen.
    2. Opslag accu pack. De accu pack dient tussen de temperatuur 0- 50 graden Celsius en een droge plek opgeslagen te worden. 
    3. Opladen accu. De eerste twee oplaad procedures van de accu pack dient als volgt uitgevoerd te worden. Betreft de eerste oplaadcyclus: Van praktisch leeg naar helemaal vol opladen. Betreft de tweede oplaadcyclus: Van praktisch leeg naar helemaal vol opladen. Dit voorkomt onnodig verlies in de accucapaciteit. Wij raden u aan dit proces constant te herhalen ten behoeve van een maximaal te behalen accucapaciteit.
   
 Conformiteit en garantie

  1. E-si scooter staat er voor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en aan de specificaties van het aanbod. E-si scooter staat er voor in dat het product die eigenschappen bezit, die gelet op alle omstandigheden, waaronder de hoogte van de prijs, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

  2. Ecruiser staat niet in voor de deugdelijkheid van het product indien de consument de door E-si scooter gegeven aanwijzingen of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft.

  3. Een door E-si scooter als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van E-si scooter kan doen gelden op grond van de wet.

  4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,  E-si scooter voor de geleverde nieuwe zaken: 1 jaar voor nieuw geleverde scooters, 1 jaar op het frame (roestaanslag valt niet onder garantie), twee jaar voor de voorvork, 1 jaar of binnen 5.000 km voor het aandrijfsysteem, 1 jaar voor het batterij/accu pakket op E-si scooters aangekocht na 8 mei 2017, 1 jaar voor de stuurbedieningsunit, 1 jaar voor alle overige onderdelen, uitgezonderd alle aan slijtage onderhevige onderdelen. Voornoemde termijnen gaan in op de dag van de levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

  5. De aanspraak op garantie geldt niet voor gebreken veroorzaakt door: - normale slijtage; - het door de consument niet (voldoende) zorg dragen voor tijdig en juist onderhoud, conform de onderhoudsvoorschriften; - schade ontstaan door scherpe voorwerpen, huisdieren en overige zaken die niets te maken hebben met het normaal gebruik door personen; - reparaties of ingrepen uitgevoerd door personen die daartoe niet (schriftelijk) door E-si scooter gemachtigd zijn.

  6. Indien een beroep op service wordt gedaan die niet valt onder de garantievoorwaarden zoals omschreven in voorgaande leden, zullen de kosten hiervan aan de consument in rekening worden gebracht tegen een uurtarief van € 60,00 per uur te vermeerderen met de materiaalkosten en voorrijkosten van  € 95,00 per rit, met een starttarief van € 15,00. Bij gebruik van service op de Waddeneilanden, zijn vanaf het vasteland de voorrijkosten – waaronder in ieder geval wordt verstaan de kosten van de overtocht naar en van de Waddeneilanden – voor rekening van de consument. 

  7. Ecruiser/E-si scooter is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade